Begrepp och förkortningar inom OVK

FTX-ventilation, OVK-åtgärder och besiktningsintervall… Här förklaras några av de vanligt förekommande begreppen inom OVK.

Fastighetsägaren

Den person eller det företag som äger fastigheten som OVK regelbundet ska utföras på. Det är dessa som är helt ansvariga för att kontrollerna sker och följs upp i det fall OVK åtgärder behöver ske.
I vissa fall kan fastighetsägaren ha avtal med hyresgästen gällande kontroll av ventilation eller underhåll av detta. Men även om man har ett sådant avtal kan aldrig fastighetsägaren förhandla bort ansvaret för OVK. Detta eftersom det är ett samhällskrav och inget man kan förhandla bort.

Besiktningsintervall

Hur ofta en OVK behöver utföras. Detta varierar mellan 3 och 6 år. Exempelvis är intervallet 3 år på förskolor, skolor och flerbostadshus om det är FT eller FTX-ventilation. Det är istället 6 år på flerbostadshus och kontorsbyggnader om det är F, FX och S-ventilation.

Besiktningsman

Den person som utför OVK. Personen måste ha korrekt utbildning för den kontroll som sker. Det finns olika kontroller som kan genomföras och en person kan alltså ha utbildning inom vissa eller alla dessa.

Byggnadsnämnden

Den nämnd inom kommunen som har ansvar för OVK. Eftersom besiktningsmän måste skicka in OVK protokollet till byggnadsnämnden kan de se på att kontrollerna skett enligt lag. Det är även byggnadsnämnden som kan bötfälla företag som antingen undvikit att genomföra OVK eller som inte genomför OVK-åtgärder som framkommit på protokollet.

OVK Protokoll

När besiktningen är klar av besiktningsmannen skrivs ett OVK Protokoll. Där framgår vad som kontrollerats och om det hittats några saker som bör åtgärdas. Med en etta i protokollet betyder det att åtgärd inte direkt måste ordnas men att det rekommenderas. Är det en tvåa krävs att gällande OVK åtgärder ordnas. Det framgår då även på protokollet inom vilken tid som dessa OVK åtgärder ska vara genomförda.
Om det i protokollet framgår att OVK-åtgärder måste ske är det upp till fastighetsägaren att kontakta besiktningsmannen igen när detta är åtgärdat för att ett nytt protokoll ska kunna skrivas och skickas in till kommunen. I det fall som inte dessa åtgärder sker kan böter ställas från kommunen till fastighetsägaren.

OVK

Förkortning för Obligatorisk Ventilations Kontroll. Detta måste alltså utföras av certifierad besiktningsman och sedan rapporteras in till kommunen.

OVK-intyg

Ett intyg som bevisar att en OVK genomförts och vilket datum detta genomfördes. Detta intyg ska sitta på en plats där alla hyresgäster kan se och ta del av informationen. I flerfamiljshus är det vanligt att OVK intyg sätts upp på den allmänna anslagstavlan eller på väggen i foajén.

Här kan du hitta mer information om allt som rör OVK: ovkåtgärder.nu.